Zoek
Filters

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

 

Toepasselijkheid

De algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen door, bestellingen bij, leveringen door en betalingen aan  Bakkerij Leenders. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien dit vooraf, schriftelijk en expliciet op punten gebeurt, waarbij de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. Door het accepteren van een aanbieding of het plaatsen van een bestelling geeft de klant van Bakkerij Leenders te kennen deze voorwaarden te aanvaarden.

 

Aanbiedingen en prijzen

Aanbiedingen door en prijzen van Bakkerij Leenders zijn vrijblijvend. Bakkerij Leenders accepteert geen aansprakelijkheid voor zet en/of drukfouten. Bakkerij Leenders behoud het recht om wijzigingen in kostprijzen, valutakoersen of (wettelijke) voorschriften per direct door te berekenen. Alle geldende prijzen zijn steeds inclusief BTW en exclusief extra kosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

 

Bestellingen

Door het plaatsen van een bestelling per telefoon, E-mail en Internet is de overeenkomst een feit. Bakkerij Leenders behoud het recht om bestellingen zonder opgave van reden te weigeren, dan wel voorwaarden daaraan te verbinden, zoals het vragen van een vooruitbetaling.

 

Betaling

De klant voldoet bij Bakkerij Leenders aan de verplichting, die ontstaat uit de onder punt bestellingen bedoelde overeenkomst, middels contante betaling in een van onze winkels, iDeal (internet betaling). In het geval dat Bakkerij Leenders een factuur stuurt, zal de betaling binnen de termijn van dertig (30) kalenderdagen moeten plaatsvinden, zonder verrekening, korting en/of opschorting. Als datum van betaling geldt de datum van creditering van de bankrekening van Bakkerij Leenders.

 

Reclames, garantie en retourgoederen

De termijn voor reclames met betrekking tot geleverde goederen beperkt zich tot het onder punt, 3e alinea gestelde. Indien is aangetoond, dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Bakkerij Leenders de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen voor nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. Als garantietermijn voor geleverde producten geldt de termijn, die door de betrokken leverancier van Bakkerij Leenders wordt gegarandeerd, gerekend vanaf de datum van aflevering door Bakkerij Leenders. Binnen deze termijn vindt kosteloos vervanging of reparatie van ondeugdelijke onderdelen plaats, zulks met in acht name van de specifieke voorwaarden van de leverancier. Retourzendingen worden in alle gevallen slechts geaccepteerd indien zij vooraf bij Bakkerij Leenders zijn aangemeld, indien zij zijn voorzien zijn van een uniek retour nummer en indien de verpakking van het product onbeschadigd is. De kosten van retourzendingen komen ingeval van het onder punt reclames, garantie en retourgoederen, 1e en 2e alinea, bedoelde voor rekening van Bakkerij Leenders, in alle andere gevallen voor rekening van de klant.

 

Overdracht van risico en eigendom

Het risico van het geleverde gaat van Bakkerij Leenders over naar de klant, zodra de aflevering heeft plaatsgevonden. De eigendom gaat evenwel pas over, indien de klant aan al zijn onder punt betaling, 1e alinea bedoelde verplichtingen heeft voldaan.

 

Klantgegevens

Indien de klant aan Bakkerij Leenders opgave doet van een adres zal Bakkerij Leenders deze informatie NIET delen met derden en met behoud van alle rechten zoals bedoeld in punt betaling. Klanten zijn verplicht adreswijzigingen schriftelijk te melden aan:


Bakkerij Leenders
dorpstraat 40
6438 JW, Oirsbeek

via Mail: info@bakkerijleenders.nl

 

Aansprakelijkheid

Bakkerij Leenders is niet aansprakelijk voor schade, die niet aan opzet of grove schuld van Bakkerij Leenders is toe te rekenen dan wel ontstaan is door omstandigheden die niet voor risico van Bakkerij Leenders. Bakkerij Leenders draagt geen verantwoordelijkheid voor informatie, foto’s, folders en andere vormen van voorlichtingsmaterialen voor zover onder verantwoordelijkheid van derden uitgegeven. Voor handelingen en/of tekortkomingen van derden draagt Bakkerij Leenders eveneens geen verantwoordelijkheid. Bakkerij Leenders is niet aansprakelijk voor misverstaan, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Bakkerij Leenders, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Bakkerij Leenders. Aansprakelijkheid voor schade waartegen de klant reeds is verzekerd wordt ten alle tijden door Bakkerij Leenders uitgesloten.

 

Diversen

De klant van Bakkerij Leenders dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten, welke rusten op de door Bakkerij Leenders geleverde producten, geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. Bakkerij Leenders garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrechten van derden. Ingeval van overmacht heeft Bakkerij Leenders het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van enige bestelling op te schorten, dan wel zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit de klant schriftelijk mede te delen en zulks zonder dat Bakkerij Leenders gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Onder overmacht wordt iedere tekortkoming verstaan, die niet aan Bakkerij Leenders kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

 

Rechten

Alle contacten en transacties met Bakkerij Leenders geschieden onder voorbehoud van alle rechten en aanspraken van Bakkerij Leenders. Niets uit uitgaven of publicaties van Bakkerij Leenders mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in digitale vorm, of openbaar gemaakt, in welke vorm dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bakkerij Leenders.

 

Toepasselijk recht

Op alle rechtsbetrekkingen tussen Bakkerij Leenders en haar klanten is Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

 

Klachten

De klant is gehouden de goederen direct na op- of aflevering te keuren. Klachten dienen op straffe van verval van alle rechten binnen een dag na het tijdstip van aflevering van goederen, schriftelijk - of per e-mail bij Bakkerij Leenders te worden ingediend, onder de gespecificeerde opgave van de aard van de klachten ten aanzien van de afgeleverde goederen. Manco’s en bij aflevering zichtbare gebreken dienen echter binnen 6 uur na aflevering bij Bakkerij Leenders te worden gemeld, op straffe van verval van alle rechten daaruit voortvloeiende.

 

Bakkerij Leenders
dorpstraat 40
6438 JW, Oirsbeek 
[T] 046-4421634
[W] www.bakkerijleenders.nl
[E] info@bakkerijleenders.nl 
[KvK] 14051770
[BTW nr.] NL803897546B01